Wat is een concurrentiebeding (met voorbeeld)

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer waarbij de werknemer belooft om na het beëindigen van het dienstverband gedurende een bepaalde periode geen concurrerende activiteiten te ondernemen. Dit betekent dat de werknemer tijdens deze periode geen vergelijkbare werkzaamheden mag verrichten voor een concurrerend bedrijf of als zelfstandige in dezelfde branche.

Voorkomen van schade

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor functies waarbij de werknemer toegang heeft tot vertrouwelijke informatie of waarbij hij of zij betrokken is bij de ontwikkeling van producten of diensten van de werkgever. Het doel van het beding is om te voorkomen dat de werknemer na het beëindigen van het dienstverband deze kennis en ervaring gebruikt om een concurrerend bedrijf te starten of de werkgever te benadelen.

Beperkte duur

Een concurrentiebeding mag niet onbeperkt gelden. De duur en reikwijdte van het beding moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de belangen van de werkgever en de mogelijkheden van de werknemer om ander werk te vinden. Een concurrentiebeding dat een werknemer onnodig veel beperkt, kan door de rechter worden vernietigd.

Niet onredelijk voor de werknemer

Een concurrentiebeding kan voor een werknemer onredelijk zijn als het beding te ver gaat in de beperkingen die het oplegt aan de werknemer na het einde van het dienstverband.

>> lees hier meer over het opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van situaties waarin een concurrentiebeding als onredelijk kan worden beschouwd:

  1. Te lange periode: Het beding geldt voor een te lange periode. De duur van het concurrentiebeding moet in verhouding staan tot de belangen van de werkgever. Een beding dat bijvoorbeeld vijf jaar geldt kan als onredelijk worden beschouwd.
  2. Te groot geografisch gebied: Het beding geldt voor een te groot geografisch gebied. Een beding dat bijvoorbeeld geldt voor heel Nederland, terwijl de werkgever alleen in een bepaalde regio actief is, kan als onredelijk worden beschouwd.
  3. Gaat niet om beschermen belangen van werkgever: Het beding gaat verder dan nodig is om de belangen van de werkgever te beschermen. Als het beding bijvoorbeeld geen onderscheid maakt tussen werkzaamheden die wel en niet concurrerend zijn, kan dit als onredelijk worden beschouwd.
  4. Past niet bij de functie: Het beding is opgesteld voor een functie waarvoor het niet nodig is. Als de werknemer bijvoorbeeld in een functie werkt waarbij hij geen toegang heeft tot vertrouwelijke informatie of geen betrokkenheid heeft bij productontwikkeling, kan een concurrentiebeding als onredelijk worden beschouwd.

Vernietiging door de rechter

Als een concurrentiebeding als onredelijk wordt beschouwd, kan de werknemer naar de rechter stappen om het beding te laten vernietigen.

Concurrentiebeding en contract voor bepaalde tijd

Het is mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. Echter, er zijn wel aanvullende voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden.

Zwaarwegend bedrijfsbelang schriftelijk motiveren

In geval van een contract voor bepaalde tijd moet er sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, die het noodzakelijk maken om een concurrentiebeding op te nemen. Daarnaast moet de werkgever deze belangen schriftelijk motiveren in het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever dit niet kan aantonen of de belangen zijn niet zwaarwegend genoeg, dan kan het concurrentiebeding als onredelijk worden beschouwd en kan het door de rechter worden vernietigd.

Let op WW-rechten

Wanneer een contract voor bepaalde tijd eindigt, heeft de werknemer doorgaans recht op WW-uitkering. Het is mogelijk dat het concurrentiebeding van invloed is op het recht op WW-uitkering. Dit hangt af van de specifieke situatie en de voorwaarden van het concurrentiebeding. Als het beding te ruim of te zwaar is, kan dit de werknemer in de problemen brengen bij het vinden van ander werk en kan het beding zelfs van invloed zijn op het recht op een WW-uitkering.

Voorbeeld van een concurrentiebeding

(Gebruik dit niet zonder advies van een specialist! De formulering moet zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden bij werkgever anders is de kans groot dat het beding geen standhoudt bij de rechter)

  1. Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever tijdens de looptijd van de dienstbetrek­king, alsmede gedurende een periode van een jaar na het einde van de dienstbe­trekking noch voor eigen reke­ning, noch voor rekening van derden, noch ook anderszins werkzaam zijn ten behoeve van cliënten van werkgever.
  2. Het is de werknemer tevens verboden, binnen genoemd tijdvak, zijn diensten aan te bieden aan één van de cliënten van werkgever, op welke wijze dan ook, of deze cliënten anderszins te benaderen. Onder cliënten van werkgever dient in dit verband te worden verstaan natuurlijke personen en rechtsper­sonen met hun gelieerde onderne­mingen, die gedurende een periode van drie jaren voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking te eniger tijd cliënt zijn geweest van werkgever.
  3. Het is werknemer eveneens verboden om gedurende een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst direct of op enigerlei wijze indirect, hetzij voor, door of met anderen een onderne­ming te drijven of op eniger­lei wijze werkzaam, behulpzaam of betrokken te zijn, hetzij financieel of anderszins belang te hebben bij een bestaande of nog te stichten onderneming met identieke bedrijfsactiviteiten als van werkgever waarmee deze arbeidsovereenkomst is gesloten of door een in welke rechtsvorm dan ook tot het bedrijf van werkgever behorende onderneming (voor zover althans het laatstge­noemde ondernemin­gen betreft, werknemer daarbij tijdelijk of blijvend tewerk is gesteld of daarmede door zijn werk­kring in aanraking is gekomen).
  4. Eveneens is het werknemer verboden gedurende bovengenoemde periode in een dergelijk bedrijf (als in lid 3) werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet.

Boetebeding

Om het concurrentiebeding afdwingbaar te maken is het verstandig om ook een boetebeding op te nemen, hier lees je wat dat is en waarom dat belangrijk en noodzakelijk is om op te nemen in je arbeidsovereenkomsten.

>> Lees hier meer tips bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Wil jij aan de slag met het concurrentiebeding en afspraken opnemen in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenreglement (AVR)? Neem dan nu contact op met Paycheck Personeelszaken

Blogs die je misschien ook interessant vindt: