Wat is een boetebeding en waarom moet deze in elke arbeidsovereenkomst staan?

Een boetebeding in een arbeidsovereenkomst is een bepaling waarin wordt vastgelegd dat de werknemer een bepaald bedrag aan de werkgever moet betalen als hij of zij zich niet aan bepaalde verplichtingen houdt. Het kan bijvoorbeeld gaan om het niet op tijd komen op het werk, het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften of het niet geheimhouden van vertrouwelijke informatie.

Voordelen voor werkgevers

Het opnemen van een boetebeding in een arbeidsovereenkomst kan voor zowel de werkgever als de werknemer voordelen hebben. Voor de werkgever kan het boetebeding dienen als prikkel om de werknemer te stimuleren zich aan de afspraken te houden. Daarnaast kan een boetebeding in sommige gevallen ook afschrikwekkend werken, waardoor werknemers minder snel geneigd zullen zijn om zich niet aan de afspraken te houden.

Voordelen voor werknemers

Voor de werknemer kan een boetebeding juist duidelijkheid en zekerheid bieden over de consequenties van het niet naleven van bepaalde verplichtingen. Het kan ook helpen om de werknemer bewust te maken van de belangrijke afspraken en verantwoordelijkheden die hij of zij heeft binnen de organisatie.

Hou rekening met wetgeving, jurisprudentie en goed werkgeverschap

Het is wel belangrijk om bij het opstellen van een boetebeding in een arbeidsovereenkomst rekening te houden met de wettelijke regels en de jurisprudentie. Een boeteding moet redelijk en billijk zijn en het bedrag van de boete moet in verhouding staan tot de ernst van de overtreding. Als goed werkgever word je geacht de werknemer op tijd en op de juiste manier te informeren over de hoogte van de boete en onder welke omstandigheden deze opgelegd kan worden.

Voorbeeld boetebeding

Hieronder vind je een voorbeeld van een boetebeding. Neem dit voorbeeld niet zomaar op in je arbeidsovereenkomst maar overleg met een specialist. Wil je snel een specialist spreken? Neem dan contact met ons op.

  1. Het is werknemer niet toegstaan om ……………
  2. Overtreding van één of meer in dit artikel genoemde bepalingen zal voor werkgever een dringende reden tot ontslag op staande voet kunnen vormen.
  3. Overtreding van één of meer van de in dit artikel gestelde bepalingen wordt bestraft met een boete van € x.xxx,- (zegge: xxxxxxxxxxx euro) en een boete van € xxx,- (zegge: xxxxxxxxxxx euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. In afwijking van artikel 7:650, lid 3 BW wendt werkgever deze boete ten eigen bate
  4. Werkgever is gerechtigd in plaats van de in dit artikel genoemde boete volledige schadevergoeding te vorderen.
  5. Werknemer is door de enkele overtreding of niet-nakoming van het bovenstaande van rechtswege in gebreke.

Naast het hierboven genoemde behoudt werkgever het recht werknemer bij overtreding iedere bijzondere uitkering/ faciliteit/ toelage/ vergoeding/ gratificatie/ tantième etc. te ontzeggen.

Wil jij aan de slag met arbeidsovereenkomsten of een arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) en wil je daarin een boetebeding opnemen? Neem dan nu contact op met Paycheck Personeelszaken

Blogs die je misschien ook interessant vindt: