Loonkostenvoordeel gewijzigd en ander subsidienieuws voor HR

Met de komst van de Miljoenennota 2023 is ook het een en ander bekend geworden over subsidies, bijvoorbeeld subsidies om verduurzaming te stimuleren. Dit zijn de belangrijkste subsidienieuwtjes die je als HR moet weten van de website van PWnet:

R&D Budget gaat omhoog

Door de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kan je een vergoeding krijgen voor de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces (R&D).  Het totale beschikbare budget komt volgend jaar uit op 1.370 miljoen euro, 34 miljoen euro meer dan dit jaar.

EIA- en MIA-budgetten stijgen

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Aan de hand van deze uitkomst zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het kabinet verhoogd komend jaar  het budget hiervoor met 50 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog naar 100 miljoen euro.

SDE++ per 2023 aangepast

Door de aanpassing van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) per 2023 , komen technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte). Subsidie-intensiteit is het bedrag in euro’s subsidie per vermeden ton CO₂-uitstoot.

Investeringssubsidie duurzame energie omhoog

Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds 100 miljoen euro toegevoegd aan het voor 2023 beschikbare budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten

De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten – onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) – wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Het gaat om projecten waarin ondernemers – in een keten – samen een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per ondernemer.

Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling, met een fondsgrootte oplopend tot 9 miljoen euro in 2025.

STAP Budget

Met de STAP-subsidie kan iedereen in Nederland (ongeacht opleidingsniveau, sector of beroep, werklozen en werkenden) maximaal één keer per jaar 1.000 euro krijgen voor het volgen van een opleiding. Ook komend jaar wordt er weer 125 miljoen euro uitgetrokken. Het pakket uitgebreid met 500 miljoen euro (gespreid over vier jaar) specifiek voor mensen die maximaal een MBO-4 diploma hebben.

 30 procentregeling afgetopt

De 30-procentregeling voor medewerkers uit het buitenland (expats) wordt beperkt vanaf 2024. De regeling wordt gemaximeerd op de Balkenendenorm, die in 2022 is vastgesteld op 216.000 euro. Er mag dan binnen de 30-procentregeling nog maximaal 64.800 euro (30 procent van 216.000 euro) onbelast worden vergoed.

Loonkostenvoordelen gewijzigd

Het voorstel is om het LKV  structureel beschikbaar te maken in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. Ook zouden werkgevers LKV moeten kunnen het aanvragen voor alle werknemers die ze in dienst hebben, en niet alleen voor werknemers die ze recent hebben aangenomen. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft. Dit zou in 2025 in werking moeten treden.

>> Lees hier meer over loonkostenvoordeel

Ondersteuning naar werk kwetsbare jongeren

Er wordt in 2023 8 miljoen euro uitgetrokken voor gemeenten voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdige schooluitval en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 1/entree en 2 in de beroepsopleidende leerweg. Het doel is om in onderlinge samenwerking met de school en de regionale meld- en coördinatiefunctie te zorgen voor een sluitende, integrale aanpak van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug naar school of werk.

Mis nooit meer een personeelssubsidie

Wil jij alle stimulerende maatregel van de overheid om personeel in dienst te nemen en te ontwikkelen benutten? Check dan ons subsidie abonnement

Blogs die je misschien ook interessant vindt: