Wat is transitievergoeding?

Als een werkgever het tijdelijke contract van een werknemer niet verlengt of een werknemer ontslaat dan dient hij volgens de wet een ontslagvergoeding aan de werknemer te betalen, dit is de transitievergoeding. Hieronder gaan we in op deze vergoeding aan de hand van de volgende onderwerpen:

 1. Wettelijke definitie van transitievergoeding
 2. Wanneer moet de werkgever een transitievergoeding betalen?
 3. Wanneer hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?
 4. Hoe hoog is het bedrag van de transitievergoeding?
 5. Hoe wordt de transitievergoeding berekend?
 6. Wanneer wordt de Transitievergoeding vergoed door de overheid
 7. Hoe wordt de transitievergoeding uitbetaald?
 8. Vergoeding door de rechter bepaald (billijke vergoeding)

1. Wettelijke definitie van transitievergoeding

Volgens artikel 7:673 BW is de transitievergoeding een vergoeding die de werkgever aan de werknemer is verschuldigd wanneer:

 • de arbeidsovereenkomst:
 1. door de werkgever is opgezegd;
 2. op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
 3. na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; of
 • de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:
 1. door de werknemer is opgezegd;
 2. op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
 3. na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

>> Lees hier meer over (de kosten van) ontslag

2. Wanneer moet de werkgever een transitievergoeding betalen?

De werkgever betaalt de transitievergoeding als hij de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt of niet verlengd. De regeling geldt dus voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd (vaak een ‘vast’ contract genoemd) en ook voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd, als de werkgever deze niet verlengt.

3. Wanneer hoeft de werkgever géén transitievergoeding te betalen?

De transitievergoeding hoeft niet betaald te worden als de werknemer:

 • zelf ontslag neemt
 • is ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
 • ten tijde van ontslag nog geen 18 jaar is, en gemiddeld niet meer dan 12 uren per week werkt;
 • is ontslagen omdat hij de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • is ontslagen omdat de werkgever failliet is;
 • volgens CAO een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding ontvangt;
 • een nieuw tijdelijk contract is aangegaan vóór het eindigen van het vorige;
 • een aanbod ontvangt voor een gelijkwaardig contract voordat een tijdelijk contract afloopt;
 • een aanbod ontvangt om een tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt.

4. Hoe hoog is het bedrag van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. De transitievergoeding is in 2022 maximaal € 86.000,– en wordt jaarlijks aangepast door de overheid. Tussen partijen kunnen wel afspraken zijn gemaakt over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding, in dat geval kan deze hoger uitvallen dan de wettelijke transitievergoeding. De afgesproken ontslagvergoeding treedt in dat geval in de plaats van de transitievergoeding.

5. Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding is gelijk aan een derde van het loon per maand voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

6. Wanneer wordt de transitievergoeding vergoed door de overheid

Er zijn 2 redenen voor compensatie van de transitievergoeding door de overheid:

 1. langdurig zieke werknemer (>104 weken)
 2. pensionering of overlijden kleine werkgever

In beide gevallen betaalt de werkgever de transitievergoeding na afloop van het dienstverband uit om vervolgens het bedrag weer aan het UWV terug te vragen.

1. Langdurig zieke werknemer

Een werkgever moet 104 weken het loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De voorwaarden compensatie bij langdurig zieke werknemer zijn:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.
 • Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen.

2. Pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf tot 25 werknemers dat stopt doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt, kan sinds 1 januari 2021 via UWV compensatie krijgen voor betaalde ontslagvergoedingen.

De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:

 • het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
 • het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging gekregen;
 • het bedrijf heeft de ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) betaald op of na 1 januari 2021;
 • het bedrijf vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat hij bij UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd.

>> Lees hier meer over de wettelijke plichten bij ziekteverzuim

7. Hoe wordt de transitievergoeding uitbetaald?

De Belastingdienst beschouwt de transitievergoeding als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking, ook als je de vergoeding betaalt vóór het einde van de dienstbetrekking. De werkgever moet volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon. Voor een transitievergoeding gebruik je de groene tabel bijzondere beloningen, ook als je de transitievergoeding in termijnen betaalt. De transitievergoeding is bijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) waarover de werkgever de werkgeversheffing betaalt.

8.Vergoeding door de rechter bepaald (billijke vergoeding)

Indien, na een einde van rechtswege, het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter:

naast de transitievergoeding aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen.

Meer weten?

Heb je nog vragen over bovenstaande of over ontslag of salarisadministratie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: