Wijzigingen Salarisadministratie per 1 januari 2022

De wet- en regelgeving rondom personeel en salaris wijzigt steeds vaker en sneller. Ook voor 2022 (en verder) staan er weer de nodige wijzigingen op stapel. Wat er allemaal verandert lees je hieronder:

1. Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten gaat per 1 januari 2022 in. De werkgever kan hiermee de thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan zijn werknemers. Dit betekent dat er geen loonheffingen over dit bedrag ingehouden hoeven te worden. Deze vrijstelling gaat gelden voor maximaal € 2 vergoeding per thuisgewerkte dag, ook wanneer de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

2. Beëindiging vaste reiskostenvergoeding

Heb je werknemers die een vaste reiskostenvergoeding krijgen en werken zij vanwege COVID deels of volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding in 2021 niet aan te passen. Tot 1 januari 2022 kunnen bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

3. Einde extra vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte van de WKR wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 vergroot voor de eerste € 400.000 van de loonsom van 1,7 naar 3 procent. Vooralsnog gaat de vrije ruimte per 1 januari 2022 weer terug naar 1,7 procent over de eerste € 400.000 en 1,18 procent over de rest.

4. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) -premie voor kleine werkgevers omlaag

Per 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Aof. Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers.

5. Premiepercentages sociale zekerheid

De lage WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 2022 2,70 procent. De hoge WW-premie is 7,70 procent. De percentages voor de AWf-premie zijn hetzelfde als die van januari 2021, namelijk 0,68 procent.

6. Verhoging minimumloon

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 €1.725 per maand (€1.701 per juli 2021), €398,10 per week (€392,55 per juli 2021) en € 79,62 per dag (€78,51 per juli 2021).

7. Terugkeer 30%-toets bij overwerk – hoge WW-premie

Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele arbeid worden ingezet, zijn bepaalde uitzonderingen opgenomen. Bij deze uitzonderingen (herzieningssituaties) draagt de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af.  Eén van deze situaties is dat een werknemer binnen een kalenderjaar 30 procent of meer uren overwerkt. Deze uitzondering is vanwege de coronacrisis opgeschort, maar treedt vooralsnog in 2022 weer in werking.

8. Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding vast contract

Tot inwerkingtreding van nieuwe regelgeving, die gepland is voor 1 januari 2023, kunnen werkgevers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk uitbreiden, zonder dat dit een tweede arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst wordt. Ook mogen werkgevers over alle uren van deze arbeidsovereenkomst de lage WW-premie (blijven) afdragen.

Werkgevers die vanaf 2020 enige tijd de hoge WW-premie hebben toegepast omdat ze een bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk hebben uitgebreid of een tweede arbeidsovereenkomst hebben gesloten, kunnen de hoge WW-premie met terugwerkende kracht corrigeren.

9. Bijtelling elektrische auto van de zaak

Het kabinet stelt voor om de korting op de bijtelling voor auto’s van de zaak zonder CO2-uitstoot met ingang van 1 januari 2022 te verlagen met 6%-punt. De bijtelling wordt dan 16 procent. Daarnaast is het voorstel om per 1 januari 2022 de cap te verlagen van € 40.000 naar € 35.000.

10. Wijzigingen WBSO

In het pakket Belastingplan 2022 (wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen) zijn een paar wijzigingen in de wetgeving rond de WBSO opgenomen. Het wordt duidelijker en eenvoudiger.

11. Uitbetaalde bedragen aan derden

De Belastingdienst maakt vanaf 1 januari 2022 onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Dit heeft gevolgen voor het aanleveren van gegevens over 2022 en daarna.

Als je een loonheffingennummer hebt, ben je een inhoudingsplichtige uitbetaler. Met ingang van 1 januari 2022 ben je dan verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden bij de fiscus aan te leveren.

12. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

In 2022 vindt er een aantal wijzigingen plaats van rubrieken in de aangifte loonheffingen. Naast nieuwe rubrieken voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) tref je vanaf 2022 ook twee nieuwe rubrieken aan in de loonaangifte ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbedrag.

13. AOW-leeftijd in 2022

De AOW-leeftijd gaat in 2022 omhoog naar 66 jaar en 7 maanden. De AOW-leeftijd is in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

14. Flexkrachten eerder betrokken bij medezeggenschap

Flexkrachten hebben met ingang van 1 januari 2022 voortaan na 18 maanden actief en passief kiesrecht. Een flexwerker bouwt dan vanaf 15 maanden medezeggenschapsrechten op (nu 24 maanden). Vervolgens krijgt de flexwerker na 3 maanden actief en passief kiesrecht. Hiermee worden flexkrachten beter betrokken bij de medezeggenschap van de organisatie.

Wijzigingen later in 2022

Onderstaande wijzigingen worden later in 2022 door het kabinet doorgevoerd:

1. STAP-budget

Het kabinet stimuleert dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer met het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit.

2. Compensatie transitievergoeding ziekte werkgever

Per 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever treedt niet eerder in werking dan medio 2022.

3. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De EU-richtlijn 2019/1152, betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie is op 20 juni 2019 vastgesteld. De richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 worden omgezet in het Nederlandse rechtssysteem.

4. Ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald

Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Let op: dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximum dagloon.

Wijzigingen ná 2022

Wat komt er verder nog aan ná 2022 en verder?

1. Vernieuwing pensioenstelsel

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken.

2. Besluit Inkomstenverhouding (IKV)

Het Besluit inkomstenverhouding (IKV) legt vast wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Het besluit zou per 1 januari 2023 in werking treden. Maar de staatssecretaris van Sociale Zaken heeft laten weten dat dit een jaar later wordt.

Reden voor het uitstel is dat bij één onderdeel van het Besluit IKV nadere praktische invulling voor de uitvoeringspraktijk nodig is. Het gaat om de situatie dat de werkgever een ZW- of WAZO-uitkering betaalt namens UWV en tegelijk ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking terwijl de werknemer nog in dienst is. De uitwerking van deze praktische invulling met betrokken partijen vraagt extra tijd, waardoor een goede invoering van het besluit per 1 januari 2023 niet meer haalbaar is.

Blogs die je misschien ook interessant vindt: